fbpx

תקנון הצטרפות לתכנית ״ריל ביזנס״

1. מבוא
א. תקנון זה מפרט את תנאי ההצטרפות לתכנית ריל ביזנס (״הקורס״) שמנוהל ומופעל על ידי רום לוי (״היועצת״). באישורך (״התלמידה״), את ההסכם הזה וכתנאי להשתתפותך בקורס הנך מאשרת את כל האמור בהסכם זה.
ב. ההסכם מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אך פונה לכל המינים והמגדרים, ואין בו משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהם.

ביטול עסקאות הנוגעות לקורסים באתר הינו בכפוף למדיניות ביטולי העסקאות המפורטת במסמך זה ובכפוף לכל דין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, ככל וחל. השתתפות בקורסים המוצעים דרך האתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך לתנאים כאמור.

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסת לשני המינים, ואין בה משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

2. הקורס:

א. השירות הניתן הינו קורס ליווי עסקי ומנטורינג שמטרתו היא בניית תשתית עסקית ושיווקית שתסייע לתלמידה לבסס עסק רווחי מעבודה בניהול סושיאל עבור עסקים.
ב. הקורס מורכב מתוכן דיגיטלי שניתנת אליו גישה דרך מערכת הקורסים “סקולר” של “רב מסר”. תוכן דיגיטלי מוקלט שמכיל שיעורים מוקלטים, מצגות ועזרים שונים.
הליווי בתכנית תקף ל3 חודשים בלבד מיום ההצטרפות והתשלום הראשון לתכנית, וכולל מפגש קבוצתי בתוכנת ZOOM פעם בשבוע ומאסטרקלאס בZOOM פעם בחודש.
כל מפגש זום יהיה עד שעתיים.
בנוסף יש קבוצת וואטסאפ פתוחה לתלמידות התכנית בה אפשר לשאול שאלות ולהתייעץ על כל דבר.
ג. במקרים מסוימים המועדים של פגישות הזום יכולים להשתנות עם הודעה מראש שלי לתלמידות.
ד. התכנית מכילה משימות ליישום לביצוע בבית על ידי התלמידה כדי לקדם את הפעילות העסקית שלה. יישום המשימות לפי ההדרכות שלי חשובות וקריטיות להצלחת התלמידה בעסק.
ה. שעות העבודה המוגדרות הן בין 11:00-18:00 בימים ראשון – חמישי ואלו ימי הזמינות והמענה. בחגים ומועדים לא מובטח מענה מיידי.
מענה יינתן תוך 2 ימי עסקים ממועד שליחת הפניה.
ו. שעות וימי המענה יוכלו להשתנות במהלך תקופת הזמן כחלק משינויים בלוח הזמנים של רום לוי.
ז. במידה והתלמידה לא נכחה באחד המפגשים, תוכל להשלים אותם
באמצעות צפייה בהקלטות אשר יעלו לאתר הקורס בסיום המפגש.
ח. היעדר זמינות ו/או שת״פ – במידה והמשפיענית לא משתפת פעולה עם המשימות בתכנית לא תהיה לכך כל השלכה על התשלום עבור הקורס וזאת מכיוון שכל העבודה והתמיכה מהצד של היועצת ניתנה כפי שסוכם מראש.

3. הצהרות והתחייבות התלמידה:

א. התלמידה מציגה את מועמדותה להשתתף בקורס כהגדרתה לעיל מטעם חברת ׳רום לוי׳.
ב. התלמידה מאשרת כי היא נרשמה לתכנית לאחר שקיבלה מידע הנוגע לתכנים שיועברו בתוכנית, לימי ושעות המפגשים ולסוג התוכנית וכי החלטתה התקבלה לאחר שבחנה כי התכנית מתאימה לצרכיה ומטרותיה.
עם זאת יובהר כי היועצת תהא רשאית לשנות את תכני התוכנית, את הסילבוס ואת אופן העברת התוכנית מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה וצרכיה.
ג. התלמידה מצהירה כי היא מבינה כי תידרש, לשיתוף ולתמיכה, וכי יש ברשותה את המשאבים
הנדרשים (יכולת נוכחות במפגשים, זמן פנוי ונכונות לבצע את המשימות)והיכולת להשתתף בקורס.
ד. התלמידה יודעת כי חלק מהמפגשים יבוצעו באמצעות תוכנת Zoom ומצהירה כי יש בבעלותה חיבור אינטרנט יציב לצורך קיום הפגישות. היועצת לא תהא אחראית לבעיות טכניות שיהיו במהלך העברת התכנים שמקורן בתקלה בציוד של המשתתפת לרבות, אך לא רק, בעיות בחיבור לאינטרנט של התלמידה, והתלמידה לא תהא זכאית להחזר כספי במקרה של תקלות כאמור.
התלמידה מתבקשת לפנות בכתב ליועצת בכל שאלה/בעיה בנושא שימוש כמפורט לעיל.
ה. התלמידה מצהירה כי הובהר לה שלא ניתן לערוב לתוצאות התכנית ומבינה שהיא האחראית הבלעדית לתוצאות שתשיג, ולא יהיו לה כל טענות ליועצת ולכל מי מטעמה בגין נזק שייגרם לה ו/או לכל צד שלישי בגין יישום הידע שרכשה בקורס כאמור.
ו. במסגרת הקורס יסופקו לתלמידה חומרי לימוד לרבות שיעורים מוקלטים, נוסחים להסכמי עבודה ופניות, טמפלטים, דפי עבודה, שיעורים כתובים, שיעורים מוקלטים והמלצות מקצועיות.
ידוע לתלמידה כי תוכן הקורס הינו על בסיס נסיונה המקצועי של היועצת ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בנושאים לרבות ייעוץ משפטי, ייעוץ פיננסי או כל ייעוץ אחר שעבורו נדרשת תעודת הכשרה ספציפית ומסוימת על פי חוק.
ז. התלמידה מאשרת קבלת דיוור פרסומי מהיועצת הן במהלך קורס והן לאחריו בכל אמצעי מדיה שיופעלו על ידי היועצת. (מייל, טלפון, וואטסאפ, מסרונים ועוד).
התלמידה תהיה רשאית בכל עת לבקש להימנע משליחת דיוורים עם זאת
ידוע לתלמידה כי פרטיה ישמור במערכת לצורך שליחת הודעות כגון עדכונים הנוגעים לקורס וכדומה והיא מסכימה לכך.
ח. ידוע לתלמידה כי מתווה הקורס עשוי להשתנות, וכי עשויים להתקיים דחיות של מועד פגישות שנקבעו וזמני מענה באופן סביר, לרבות בשל חגים וחופשים, מצבים ביטחוניים, ואירועים בלתי שגרתיים אחרים.
ט. ידוע לתלמידה כי בעבור מטרות לימודיות ושיווקיות רשאית היועצת להשתמש ולהציג את התוצרים
שנוצרו במסגרת הקורס בתור קייס סטאדיז ודוגמאות. קרי, היועצת תהא רשאית להציג את
התלמידה כלקוחה שלה, לצלם אותה ולהשתמש בשמה ו/או בדמותה לפי שיקול דעתה בלא
שהשימוש יזכה את המשתתפת בתשלום, ולא יהיו בשימוש זה משום הפרה של חוק זכויות יוצרים
תשס״ח-2007 ו/או של כל חוק אחר כל עוד השימוש הינו סביר ועומד בהוראות הדין.
י. הזכאות להשתתפות בקורס הינה אישית, ולא ניתן להעבירה לגורם אחר מבלי לקבל את רשות
היועצת מראש בכתב.
יא. התלמידה מתחייבת ומצהירה כי כל המידע שתקבל בקורס, כולל מידע כתוב/מוקלט ו/או מצולם
מטעם המלווה, מערכי שיעור, דפי עבודה, שיעור מוקלטים, הנחיות, תכני מיילים, שיחות ומסרונים
מיועד לשימושה האישי במהלך הקורס ולצורך קידום העסק הפרטי שלה בלבד (במובחן מקידום
עסקיהם של צדדים שלישיים) ומובהר כי אין היא רשאית להשתמש בהם בכל אופן שבו יוצג לצדדים
שלישיים ו/או יפר כל דין. כמו כן ידוע למשפיענית כי חומרים אלו ו/או מידע הכלול בהם מוגנים בקניין
רוחני ועשויים להוות סודות מסחריים ו/או חומרים אשר בפיתוחם הושקע עמל רב, ומהווים בכל
מקרה, רכושה הבלעדי של היועצת ו/או חומר שבהם הוסדר השימוש לטובת היועצת בלבד.
התלמידה מתחייבת לכבד את קניינה לרבות הרוחני של היועצת וצדדים שלישיים לפי עניין, לא
לגלות כל מידע לא להעביר לאדם אחר כל חומר כאמור ולא לעשות בהם כל שימוש לרעה ו/או אחר
שאינו למטרת השתתפות בליווי, לרבות בכל אופן אשר יהא בו ליצור תחרות כלפי היועצת, והכל אלא
אם סוכם אחרת בכתב.
יב. תכני הליווי הדיגיטליים והמוקלטים זמינים לצפייה לתמיד וללא הגבלת זמן, זאת כל עוד הפלטפורמה בה נמצאים התכנים (“רב מסר”) פעילה וממשיכה לעבוד, וכל עוד העסק של היועצת “רום לוי” פעיל וקיים.
יג. היועצת רשאית להביא לכדי סיום/לבטל את השתתפות התלמידה בקורס בכל עת ומכל סיבה
בהודעה לתלמידה. באם סיימה/ביטלה היועצת את ההשתתפות שלא כתוצאה מהפרה שבוצעה על ידי התלמידה, תשיב היועצת לתלמידה את התמורה היחסית ששולמה בגין התקופה שבה נמנעה השתתפותה בקורס.
© 2024 כל הזכויות שמורות לרום לוי

4. תנאי תשלום וביטול:
א. אופן התשלום יהיה בתשלום אחד בהעברה בנקאית/ביט/פייבוקס או בחלוקה לעד 12 תשלומים ללא ריבית.
ב. במידה והתלמידה מעוניינת לבטל את השתתפותה בקורס לפני קבלת הגישה לתכנים ניתן יהיה להודיע על כך בכתב תוך 10 ימי עסקים ממועד ההצטרפות.

5. תשלום מקדמה
א. במקרים מסויימים בהם יש הנחה לזמן מוגבל והתלמידה תרצה לשמור את המחיר לזמן ארוך יותר, תוכל התלמידה להעביר תשלום מקדמה על סך של 700 ש”ח ולשריין את המחיר הנוכחי של התכנית לתקופה של עד 14 יום.
ב. במידה והתלמידה תבחר להצטרף לתכנית, הסכום יקוזז מהסכום הכולל של התכנית.
ג. במידה והתלמידה תחליט שלא להצטרף לתכנית הסכום יוחזר במלואו לתלמידה.

6. ביטול עסקה לאחר קבלת הגישה לתכני הקורסים
א. באתר מוצעים למכירה רישיונות שימוש לתכנים מסוימים הזמינים לרכישה כפי שהינם מפורטים ומופיעים באתר.
למרות שעל פי דין לא ניתן להחזיר ו/או לבטל רכישת רישיון שימוש ולא ניתן לקבל החזר כספי בביטול עסקאות מסוג זה, במקרה של ביטול החברה מעניקה למשתתף החזר כספי מלא בגובה 100% משווי העסקה,
אך ורק במידה והמשתתף עומד בכל התנאים הבאים:

המשתתף צפה בפחות מ- 10% מהתוכן של הקורס.
במידה וצפית בפחות מ-10% מהתוכן את רשאית לבקש החזר כספי עד 14 יום ממועד הרכישה.
את הבקשה לביטול יש להעביר לכתובת הדוא”ל: [email protected] עד למועד המצוין לעיל, ולאחר בדיקת החברה כי אכן עמדת בתנאי הביטול שלעיל יוחזר לך כספך.
יובהר כי לא יינתן כל החזר כספי במקרה של ביטול אשר לא עומד בכל התנאים שלעיל.

ביטול עסקה לפני קבלת הגישה לתכני הקורסים:
ככל וטרם התחיל הקורס וככל וטרם התחלת לקבל שירות שניתן באמצעות קורסים הזמינים לרכישה באתר, הנך זכאי לבטל את העסקה באמצעות הודעה לחברה לכתובת הדוא”ל: [email protected] או בוואטסאפ.

עם קבלת הודעה על ביטול עסקה כאמור ובכפוף לעמידה במועדים שלעיל היועצת תחזיר לך את כספך, אך תהא רשאית לשיקול דעתה לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מערך הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.
אני מאשר כי קראתי את מדיניות הביטולים המופיעה במסמך זה; כי ניתנה לי הזדמנות לעיין במדיניות הביטולים ולשאול שאלות לגביה טרם רכישתי; וכי הבנתי היטב את זכויותיי בכל הנוגע לביטול עסקאות שאבצע באמצעות האתר.

אני מאשר כי קראתי את מדיניות הביטולים המופיעה במסמך זה; כי ניתנה לי הזדמנות לעיין במדיניות הביטולים ולשאול שאלות לגביה טרם רכישתי; וכי הבנתי היטב את זכויותיי בכל הנוגע לביטול עסקאות שאבצע באמצעות האתר.